UPOZORNĚNÍ: Z důvodu rekonstrukce vozovky je příjezd k Funparku Žirafa jednosměrný od Hornbachu (směr Praha). Provoz Funparku Žirafa není přerušen a vjezd na parkoviště je možný pouze osobním vozidlem.

10. výročí Funparku Žirafa-koncert  Karol a Kvído viz. Akce.

Otevírací doba: Po-Čt 09:00-19:00 | Pá-Ne: 09:00-20:00

VOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní podmínky pro prodej voucherů a vstupenek do zábavního centra FunPark Žirafa prostřednictvím internetového prodeje společnosti Stavernol s.r.o.,

[I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ]

 1. Společnost Stavernol s.r.o., Husitská 107/3, 130 00 Praha 3, IČ:03829910, DIČ:CZ03829910 (dále také jen “Společnost”), vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují online prodej vstupenek a dárkových poukazů pro vstup do zábavního centra FunPark Žirafa Praha na adrese Obchodní 106, 251 01 Čestlice. (dále jen „Zábavní centrum“).
 2. II.Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu o koupi vstupenek a voucherů, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. III.III. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

[II. PRODEJ VSTUPENEK]

 1. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek nabídku k uzavření smlouvy o koupi vstupenek do výše uvedeného Zábavního centra.
 2. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Zákazník“) potvrzením a odesláním objednávky vstupenek uskutečněné prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek https://www.zirafapraha.cz akceptuje výše uvedenou nabídku a tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy o koupi vstupenek do Zábavního centra. (dále také jen “Objednávka vstupenek”). Zákazníkovi v tomto okamžiku vzniká povinnost uhradit kupní cenu. V případě neuhrazení kupní ceny pozbývá Objednávka vstupenek platnosti.
 3. III.Před zasláním objednávky Společnosti je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.
 1. Objednávkou vstupenek vyjadřuje Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a se všemi dalšími případnými podmínkami uvedenými na webové stránce https://www.zirafapraha.cz/vstupenky-online/
 2. Objednávka se hradí výhradně pomocí platební karty přes platební bránu GoPay. 
 3. Po uhrazení Objednávky vstupenek zašle Společnost Zákazníkovi potvrzující e-mail na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce vstupenek.
 4. Vstupenka opravňuje Zákazníka ke vstupu do prostor Zábavního centra, a to v souladu s informacemi uvedenými na Vstupence.

[III. CENA VSTUPENEK]

 1. Cena vstupenek je uvedena na webové stránce https://www.zirafapraha.cz/vstupenky-online/. Tato cena je uvedena za cenu jednoho lístku včetně DPH a je konečná. Společnost je plátcem DPH.

[IV. OBJEDNÁVKA VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY]

 1. Za účelem objednávky vstupenek on-line je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.
 2. Vstupenka není vázána na účastníka, fyzickou osobu, která učinila Objednávku vstupenky. Ke vstupu do Zábavního centra na základě on-line vstupenky opravňuje výlučně kód uvedený níže.
 3. Každá vstupenka je označena unikátním kódem. Tento kód obdrží zájemce e-mailem spolu s rekapitulací objednávky po on-line zaplacení vstupenky.
 4. Platnost vstupenky (unikátního kódu) je 30 dní od data zakoupení. Každý kód lze využít jen jednou.

 [V. PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ]

 1. Společnost dále činí pomocí webových stránek nabídku na koupi dárkových poukazů. Aktuální nabídka je dostupná na webových stránkách. 
 2. Platnost dárkového poukazu je jeden rok od data zakoupení. 
 3. Ve všem ostatním platí ustanovení obchodních podmínek pro Vstupenku. 

[VI. OSOBNÍ ÚDAJE]

 1. Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Společnost shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy na úseky ochrany osobních údajů, tj. zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 [VII. REKLAMACE]

 1. Společnost poskytuje Zákazníkovi zákonnou záruku za vady ve smyslu ustanovení § 2161 a násl., § 2165 a násl., podpůrně v § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.  
 2. Zákazník je povinen si neprodleně pro obdržení zkontrolovat obsah Vstupenky/voucheru. Případné obsahové vady, zejména tiskové chyby nebo neúplnost či nesprávnost údajů, špatné označení Vstupenky/voucheru, zaslání jiného druhu Vstupenky/voucheru, než byla zakoupen, Zákazník oznámí na info@funparkzirafa.cz. Zákazník má po včasném a řádném vytknutí vady, tak, jak je popsán výše, nárok na obdržení bezvadné Vstupenky/voucheru.

[VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY]

 1. Zákazník může odstoupit od smlouvy bez udání důvodů během čtrnácti dní od obdržení Vstupenky/voucheru. Tato lhůta počíná běžet od okamžiku dojití Vstupenky/voucheru na e-mailovou adresu Zákazníka.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Společnosti odesláno ve lhůtě uvedené ustanovení I tohoto oddlíllu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 3. Společnost jsou dále odpovědná za své prodlení. V případě, že Zákazník neobdrží Vstupenku/voucher na e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování objednávkového formuláře ani do 2 dnů, ani, co na to upozornil na info@funparkzirafa.cz, má nárok na odstoupení od Smlouvy.
 4. Při platném odstoupení od Smlouvy má Zákazník nárok na vrácení smluvní ceny v celé výši.
 5. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat situace, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi stranami. Jedná se zejména o případy, kdy Zákazník objedná Vstupenku/voucher za cenu, k jejíž zveřejnění došlo omylem důsledkem chyby systému Společnosti. Společnost je oprávněna v tomto případě od Smlouvy odstoupit, a to i poté, co Zákazník obdržel Vstupenku/voucher za chybně uvedenou cenu. O tomto bude Zákazník vyrozuměn prostřednictvím e-mailu.

[IX. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK]

 1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. 
 2. Zaplacením rezervace či koupí vstupenek/voucheru souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačním řádem Společnosti.
 3. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2018.

[X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ]

 1. Smlouva uzavřená mezi smluvními stranami na základě těchto obchodních podmínek se řídí platnými právními předpisy České republiky, tj. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 2. Smlouva bude uložena u Společnosti a Zákazníkovi bude zasláno na e-mail potvrzení o zaplacení. = nebo co mu reálně pošlou. Varianta: Společnost si smlouvy archivuje v elektronické podobě, která není obecně přístupná.  
 3. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvními vztahy na základě nich uzavřenými sjednává právo České republiky. Soudy příslušné pro rozhodování všech případných sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením Smlouvy mezi smluvními stranami jsou soudy v České republice.